تشریح روشهای ژئوشیمیایی مخازن گازی

تشریح روشهای ژئوشیمیایی مخازن گازی

مخازن گازی
آنالیز گرافهای GC
نحوه مطالعه ایزوتوپها
روشهای ژئوشیمیایی
تشریح دستگاه GCMS
تشریح روشهای ژئوشیمیایی مخازن گازی
تشریح روشهای راک اول بیومارکر ایزوتوپ کربن
دانلود پایان نامه مهندسی نفت

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه مهندسی نفت

تشریح روشهای ژئوشیمیایی مخازن گازی

 

 

مقدمه

در این پایان نامه به تشریح روشهای ژئوشیمیایی می‌پردازیم. در ابتدا به تشریح دستگاه راک-اول پرداخته و نحوه آنالیز داده های حاصل از آن را توضیح می‌دهیم. سپس توضیح مفصلی درباره دستگاه GCMS و روش آنالیز گرافهای GC وبیومارکرها داده و در نهایت نحوه مطالعه ایزوتوپها را بررسی می‌کنیم. 

 

 

دستگاه راک اول:

دستگاه پیرولیز راک-اول (Rock Eval Pyrolysis  ) یا دستگاه ارزیاب سنگ مادر، امروزه بطور گسترده در صنعت نفت (ژئوشیمی آلی ) مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دستگاه اطلاعات بسیار مفیدی درمورد نوع ماده آلی ، پتانسیل باقیمانده نمونه ،کل کربن آلی ( TOC ) وتحول حرارتی ماده آلی را در اختیار ما می‌گذارد. نمونه های سنگ می‌تواند بصورت کنده های حفاری ( Cuttings )، مغزه (core) ویا سطح الارضی باشد.

روش آنالیز خرده سنگ با این دستگاه به شرح زیر است:

مقدارکمی نمونه سنگ ( بصورت پودر)حدود 100 میلی گرم در شرایط آتمسفر هلیوم در     oC 300 به مدت 3 دقیقه حرارت داده می‌شود .سپس درجه حرارت به ازاء oC  25 در هردقیقه تا   oC600 افزایش میابد . در حین پیرولیز تغییرات زیر رخ می‌دهد:الف) هیدروكربورهای آزاد مانند نفت و گاز كه همراه ماده آلی است در دمای حدود OC300 تبخیر می‌شود. این پدیده یعنی حرارت – تبخیر در عرض 3 دقیقه منتج به تشكیل پیك S1 می‌شود كه آنرا با میلی گرم هیدرو كربور بر گرم سنگ (mg. hc/g. rock) نمایش می‌دهند. ب) از درجه حرارت 300 تا oc600 هیدروكربورها و تركیبات حاوی اكسیژن، در اثر شكسته شدن كروژن و تركیبات سنگین مانند رزین ها و آسفالتین ها (cracking) پیك S2 را به وجودمی آورد كه دلالت بر پتانسیل كنونی نمونه سنگ دارد. S2 را نیزنظیر S1 با میلی گرم هیدرو كربور بر گرم سنگ (mg. hc/ g. rock) نشان می‌دهند. 

 

 ج) درجه حرارتی را كه پیك s2 در آن، حداكثر است Tmax می‌نامند كه با افزایش عمق و درج بلوغ ماده آلی، Tmax نیز افزایش می‌یابد. د) كربن آلی باقیمانده پس از ثبت پیك S2 از طریق فرایند اكسیداسیون تحت شرایط آتمسفر هوا (یا اكسیژن) در oc600 اندازه گیری می‌شود. از طرف دیگر، تركیبات اكسیژن دار تجزیه شده و با كربن مزبور تركیب و co2¬ تشكیل می‌شود.  co2  به دست آمده تشكیل پیك S3 را می‌دهد كه بوسیله میلی گرم co2 بر گرم سنگ (mg. hc/ g. rock) نمایش داده می‌شود. مقدار کل کربن آلی (TOC)یاTotal Organic Carbon که به صورت درصد نمایش داده می‌شود، به صورت خودكار به وسیله دستگاه ارزیاب سنگ و به صورت پیكهای S3 , S2, S1 محاسبه می‌شود .و) مقدار هیدروكربور آزاد موجود در نمونه كه می‌تواند معادل بیتومن باشد با S1 نشان داده می‌شود كه می‌توان آن را به وسیله كلروفرم از نمونه سنگ استخراج كرد.شکلهای زیر مرحل فوق را نشان می‌دهد]19و22[.

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

مخازن گازی

آنالیز گرافهای GC

نحوه مطالعه ایزوتوپها

روشهای ژئوشیمیایی

تشریح دستگاه GCMS

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

 دستگاه راک اول

 ویژگی های پارامترهای راك – اول

 کل کربن آلی(TOC)

 اندیس اكسیژن (OI)

 اندیس تولید (PI)

اندیس هیدروکربن زایی((GI

اندیس مهاجرت(MI)

اندیس نوع هیدروکربن (Hydrocarbon Ttype Index)

 اندیس هیدروژن (HI)

نمودار نسبتهای HI/Tmax HI/OI وS/TOC  و S/TOC

تفسیر داده های راک اول

 گاز کروماتو گرافی / طیف سنج جرمی

گاز کروماتوگرافی درGCMS  

آنالیز گرافهای گاز کروماتوگرافی

طیف سنج جرمی در GCMS

بایوماركرها ( نشانه های زیستی)

 مقدمه

 بیوماركرها یا نشانه های زیستی

 انواع بیوماركرها

پارامتر های بیومارکری برای تطابق، منشا و محیط رسوبی

ترپانها (Terpanes)

اندیس هموهوپان

نسبت پریستان به فیتان

نسبت (Isopenoid/nParaffin)

ایزوپرونوئید های غیر حلقوی>C

باتریوکوکان

اندیس اولیانان(Oleanane)

بیس نورهوپانها و تریس نور هوپانها

اندیس گاماسران

 نسبت(C/CTs)

 β کاروتن  و کاروتنویید

 Bicyclic Sequiterpanes

کادینانها

 دی ترپانهای دو و سه حلقه ای

 فیچتلیت(Fichtelite)

 دی ترپانهای چهار حلقه ای(Tetracyclic Diterpane)

ترپان سه حلقه ای

ترپانهای چهار حلقه ای

هگزا هیدرو بنزو هوپانها

لوپانها(Lupanes)

متیل هوپان(Methyl Hopanes)

 استیرانها(Steranes)

نسبت Rgular Steranes/α(H)Hopanes

 Cاستیران

 استیرانهای (CCC)

 اندیس Cاستیران

 دیااستیرانهای(CCC)

نسبت  Diasteranes/Regular Steranes

   آلکیل استیران

   متیل استیران

 استیروئید های آروماتیکی و هوپانوئید ها

 CCC منو آروماتیک استیروئیدها

(Dia/Dia+Regular)CRing Monoaromatic Steroids  

 C¬CCتری آروماتیک استیروئید

 بنزوهوپانها (Benzohopanes)

پریلن( (Perylene

  m/z (Fingerprint)  و(Fingerprint) m/z  

 Degraded Aromatic Deterpane

خصوصیات ژئوشیمی نفتها برای تطابق با سنگ منشا

بلوغ(Maturation)

 بیومارکرها بعنوان پارامتری برای بلوغ

ترپانها

ایزومریزاسیون هموهوپان S/(S+R)

نسبت   ΒαMoretane/αβHopanes and ββHopane

 نسبت  Tricyclic/α(H)Hopane

 نسبت  Ts/(Ts+Tm)

 نسبت  CTs/(Cα(H)Hopane+CTs)

 نسبت  Ts/Cα(H)Hopane

 اندیس Oleanane یا α/(α+β)Oleanane

 نسبت  (BNH+TNH)/Hopanes

 استیرانها (Steranes)

 نسبت S/(S+R)

نسبت Ββ/(ββ+αα)

 اندیس بلوغ بیومارکرها  (BMAI)

 نسبت  Diasterane/Regular Sterane

 نسبت  S/(S+R) β(H),α(H)dia steranes

استیروئید های آروماتیکی  Aromatic steroids

 نسبت TA/(MA+TA)  

 نسبتMA(I)/MA(I+II)  

 نسبتTA(I)/TA(I+II)

 نسبتCTriaromatic S/(S+R)

 منوآروماتیک هوپانوئید (Monoaromatic Hopanoids )

 پارامتر MAH

 تخریب میکروبی (Biodegradation)

 پارامتر های بیومارکری تخریب میکروبی

 ایزوپرنوئیدها(Isopernoids)

 استیران و دیااستیران(Steranes and Diasteranes)

 هوپانها(Hopanes)

    نورهوپانها (Norhopanes)

CC norα(H)Hopane

 ترپانهای سه حلقه ای

 دیگر ترپانها

 اثرات تخریب میکروبی در تعیین بلوغ و تطابق

تعیین سن بوسیله بایومارکرها

 ایزوتوپهای پایدار

 مقدمه

 ایزوتوپهای پایدار

 اکسیژن

 کربن

 ارتباط بین سن زمین شناسی و 

نسبت ایزوتوپ کربن نفت و کروژن

کاربرد ایزوتوپ کربن در تعیین

نوع محیط رسوبی، نوع کروژن، نوع نفت و مسیر مهاجرت

 نمودار سوفر(Sofer)

 گوگرد

– کاربرد ایزوتوپهای پایدار در مخازن گاز و کاندنسیت

 

منابع

 

 • پاورپوینت مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی در 48 اسلاید متنوع همراه با شکل و جداول و آیین نامه های مربوطه

  پاورپوینت مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان طرح و اجرای ساختمان های با مصالح بنایی در 48 اسلاید متنوع همراه با شکل و جداول و آیین نامه های مربوطه کلمات کلیدی : پاورپوینت مبحث هشتم مقررات ملی ساختمان طرح و اجرای…

 • پرسشنامه بررسی تاثیرگذاری شبکه های اجتماعی اینترنتی بر روی مشارکت سیاسی دانشجویان

  پرسشنامه بررسی تاثیرگذاری شبکه های اجتماعی اینترنتی بر روی مشارکت سیاسی دانشجویان کلمات کلیدی : پرسشنامه رسانه های اجتماعی پرسشنامه شبکه های اجتماعی پرسشنامه شبکه های اجتماعی مجازی پرسشنامه تاثیر شبکه های اجتماعی پرسشنامه شبکه های اجتماعی اینترنتی پرسشنامه مشارکت…

 • ارزیابی عوامل ارتقا مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان دبیرستانی

  ارزیابی عوامل ارتقا مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان دبیرستانی انگیزه پیشرفت دانش آموز خلاق عوامل مؤثر در افزایش مهارت نوشتن ارزیابی عوامل ارتقا مهارت نوشتن خلاق در دانش آموزان دبیرستانی بررسی عوامل موثر بر افزایش مهارت نوشتن خلاق در…

 • پاورپوینت تقلب رایانه ای(فصل ششم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات)

  پاورپوینت تقلب رایانه ای(فصل ششم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات) پاورپوینت فصل ششم کتاب سیستم های اطلاعاتی حسابداری تألیف دکتر مهدی مرادی و نعیمه بیات با عنوان تقلب رایانه ای پاورپوینت تقلب رایانه…

 • پرسشنامه عزت نفس فرزندان روزنبرگ word با نمره گذاری، روایی و پایایی

  پرسشنامه عزت نفس فرزندان روزنبرگ word با نمره گذاری، روایی و پایایی کلمات کلیدی : پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ word پرسشنامه حرمت خود روزنبرگ پرسشنامه عزت نفس کودکان پرسشنامه عزت نفس روزنبرگ pdf پرسشنامه اعتماد به…

 • اجزا هوش معنوی و بررسی نقش آگاهی متعالی در ابراز آن

  اجزا هوش معنوی و بررسی نقش آگاهی متعالی در ابراز آن کلمات کلیدی : اجزا هوش معنوی هوش معنوی کینگ هوش معنوی در سازمان پایان نامه هوش معنوی هوش معنوی و سلامت روان ویژگی ها و مولفه های هوش معنوی…

 • چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رابطه سبک های فرزندپروری و بهزیستی روانشناختی

  چارچوب نظری و پیشینه پژوهش رابطه سبک های فرزندپروری و بهزیستی روانشناختی مبانی نظری سبک های فرزندپروری دانلود مبانی نظری سبک های فرزندپروری مبانی نظری بهزیستی روانشناختی دانلود مبانی نظری بهزیستی روانشناختی پیشینه تحقیق سبک های فرزندپروری پیشینه تحقیق بهزیستی…

 • مشکل تخصیص مکان برای سیستم حمل و نقل درون شهری، در یک شرکت بزرگ با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری

  مشکل تخصیص مکان برای سیستم حمل و نقل درون شهری، در یک شرکت بزرگ با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری مشکل تخصیص مکان برای سیستم حمل و نقل درون شهری، در یک شرکت بزرگ با استفاده از الگوریتم فرا ابتکاری…

 • مقاله مخابرات سیار

  مقاله مخابرات سیار مخابرات سیار نسلهای مخابرات سیار بی سیم شبکه ای شهری بی سیم آنتن انواع وسایل بی سیم بلوتوث رفتن به سایت اصلی مخابرات سیار   فهرست مطالب عنوان                                                                                                              صفحه مقدمه ....................................................................................................................... 1 اصول مشترك سیستمهای رادیوئی سیار............................................................................…

 • ارزیابی عملکرد شعب سازمان تامین اجتماعی

  ارزیابی عملکرد شعب سازمان تامین اجتماعی ارزیابی عملکرد با DEA ارزیابی عملکرد سازمان تامین اجتماعی ارزیابی عملکرد شعب سازمان تامین اجتماعی  با DEA ارزیابی عملکرد با استفاده از تحلیل پوششی داده ها پایان نامه ارزیابی عملکرد پایان نامه ارزیابی عملکرد…

 • فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اخلاق حرفه ای حسابداران

  فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری اخلاق حرفه ای حسابداران کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه اخلاق حرفه ای حسابداران مبانی نظری اخلاق حرفه ای حسابداران پیشینه تحقیق اخلاق حرفه ای حسابداران پیشینه داخلی اخلاق حرفه ای حسابداران…

 • پرسشنامه تعیین وضعیت استفاده ازمدل منابع و مصارف در شعب بانک کشاورزی

  پرسشنامه تعیین وضعیت استفاده ازمدل منابع و مصارف در شعب بانک کشاورزی پرسشنامه مدل منابع و مصارف پرسشنامه تعیین وضعیت منابع پرسشنامه تعیین وضعیت مصارف پرسشنامه استفاده ازمدل منابع و مصارف رفتن به سایت اصلی دانلود پرسشنامه پایان نامه رشته مدیریت پرسشنامه تعیین وضعیت…

 • مطالبات معوق و چالش‌های فراروی بانك و بیمه

  مطالبات معوق و چالش‌های فراروی بانك و بیمه مطالبات معوق آسیب شناسى مطالبات معوق دانلود مقاله مطالبات معوق عوامل ایجاد مطالبات معوق بانكها علل ایجاد و رشد مطالبات معوق راهکارهای وصول مطالبات معوق كاهش مطالبات سررسید گذشته رفتن به سایت…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت اجتماعی زنان 174 صفحه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق هویت اجتماعی زنان 174 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه هویت اجتماعی زنان مبانی نظری هویت اجتماعی زنان پیشینه تحقیق هویت اجتماعی زنان پیشینه داخلی هویت اجتماعی زنان پیشینه خارجی هویت اجتماعی زنان…

 • تعیین بهترین عملکرد در زمینه جستجوی منابع تخصصی کشاورزی با استفاده از موتورهای کاوش و ابرموتورهای کاوش

  تعیین بهترین عملکرد در زمینه جستجوی منابع تخصصی کشاورزی با استفاده از موتورهای کاوش و ابرموتورهای کاوش موتورهای کاوش ابر موتورهای کاوش بازیابی اطلاعات کشاورزی مقایسه موتورهای کاوش و ابرموتورهای کاوش بازیابی اطلاعات کشاورزی با موتورهای کاوش بازیابی اطلاعات کشاورزی…

 • بررسی اقتصاد روستایی با تاکید بر کشاورزی

  بررسی اقتصاد روستایی با تاکید بر کشاورزی اقتصاد روستایی توسعه اقتصادی روستا عوامل موثر در اقتصاد روستایی نقش کشاورزی در اقتصاد روستا دانلود پایان نامه رشته کشاورزی بررسی اقتصاد روستایی با تاکید بر کشاورزی رفتن به سایت اصلی دانلود پایان…

 • پایان نامه مهندسی کشاورزی با عنوان ماشینهای کشاورزی

  پایان نامه مهندسی کشاورزی با عنوان ماشینهای کشاورزی ماشینهای کشاورزی دانلود مقاله ماشینهای کشاورزی رگرسیون داده های تراکتور تعمیر و نگهداری ماشینهای کشاورزی دو نوع تراکتور مسی فرگوسن 285جاندیر 3140 رفتن به سایت اصلی دانلود پایان نامه مهندسی کشاورزی با…

 • ارزیابی علل مدیریتی تاثیرگذار بر بهره وری سازمان از نظر مدیران و کارکنان

  ارزیابی علل مدیریتی تاثیرگذار بر بهره وری سازمان از نظر مدیران و کارکنان بهره وری سازمان عوامل موثر بر بهره وری سازمان اولویت عوامل موثر بر بهره وری سازمان نقش رهبری در بهره وری سازمان نقش سازماندهی در بهره وری…

 • بررسی مفهوم، اهداف جرم انگاری و آراء در مورد جرم پولشویی

  بررسی مفهوم، اهداف جرم انگاری و آراء در مورد جرم پولشویی کلمات کلیدی : مفهوم جرم پولشویی آراء در مورد جرم پولشویی اهداف جرم انگاری جرم پولشویی تحقیق کامل در مورد پولشویی تحقیق جدید در مورد پولشویی رفتن به سایت…

 • رتبه‌بندی اعتباری مشتریان بانک با‌ استفاده از شبکه عصبی با اتصالات جانبی

  رتبه‌بندی اعتباری مشتریان بانک با‌ استفاده از شبکه عصبی با اتصالات جانبی ریسک اعتباری نسبتهای مالی رتبه‌بندی اعتباری ریشه میانگین مربعات خطا شبکه عصبی با اتصالات جانبی دانلود مقالات كارشناسی ارشد رشته مهندسی صنایع رتبه‌بندی اعتباری مشتریان بانک با‌ استفاده…

 • ﻃﺮﺡ ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﺭﺑﺮﻱ ﺧﺎﻙ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺳﺎﺯﻱ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻣﻴﻜﺮﻭﭘﺎﻳﻞ

  ﻃﺮﺡ ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﺭﺑﺮﻱ ﺧﺎﻙ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ ﺭﻭﺳﺎﺯﻱ ﻫﺎ ﺑﻪ ﺭﻭﺵ ﻣﻴﻜﺮﻭﭘﺎﻳﻞ ریز شمع ﻣﻴﻜﺮﻭﭘﺎﻳﻞ بهسازی خاک ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﺭﺑﺮﻱ ﺧﺎﻙ دانلود مقاله ﻃﺮﺡ ﺑﻬﺴﺎﺯﻱ ﻭ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺎﺭﺑﺮﻱ ﺧﺎﻙ ﺑﺴﺘﺮ ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻥ ﻫﺎ ﻭ…

 • مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران

  مبانی نظری پیاده سازی طرح ضد پولشویی در شعب بانک ایران کلمات کلیدی : مبانی نظری پولشویی پولشویی در صنعت بانکی مبانی نظری مبارزه با پولشویی کشف پولشویی با داده کاوی طراحی الگویی براي تقلبات مالی کاربرد داده کاوی در…

 • معرفی سید ابوالحسن بنی صدر و حزب جمهوری اسلامی سید ابوالحسن بنی صدر

  معرفی سید ابوالحسن بنی صدر و حزب جمهوری اسلامی سید ابوالحسن بنی صدر سید ابوالحسن بنی صدر رویکردهای فکری و فرهنگی بنی صدر حزب جمهوری اسلامی سید ابوالحسن بنی صدر دانلود پایان نامه کارشناسی رشته تاریخ دانلود پایان نامه رشته…

 • پاورپوینت بررسی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی مدیران ارشد

  پاورپوینت بررسی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم های اطلاعاتی مدیران ارشد سیستم اطلاعات اجرایی پیاده سازی EIS عوامل کلیدی موفقیت شركت صنایع تجهیزاتی نفت سیستم های اطلاعاتی مدیران ارشد بررسی عوامل کلیدی موفقیت در پیاده سازی سیستم های…

 • پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث فرم 19 سوالی همراه با روایی و پایایی معتبر

  پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث فرم 19 سوالی همراه با روایی و پایایی معتبر کلمات کلیدی : پرسشنامه رضایت شغلی پرسشنامه رضایت شغلی فرم 19سوالی پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد و روث دانلود پرسشنامه رضایت شغلی بری فیلد…