تشریح روشهای ژئوشیمیایی مخازن گازی

تشریح روشهای ژئوشیمیایی مخازن گازی

مخازن گازی
آنالیز گرافهای GC
نحوه مطالعه ایزوتوپها
روشهای ژئوشیمیایی
تشریح دستگاه GCMS
تشریح روشهای ژئوشیمیایی مخازن گازی
تشریح روشهای راک اول بیومارکر ایزوتوپ کربن
دانلود پایان نامه مهندسی نفت

رفتن به سایت اصلی

دانلود پایان نامه مهندسی نفت

تشریح روشهای ژئوشیمیایی مخازن گازی

 

 

مقدمه

در این پایان نامه به تشریح روشهای ژئوشیمیایی می‌پردازیم. در ابتدا به تشریح دستگاه راک-اول پرداخته و نحوه آنالیز داده های حاصل از آن را توضیح می‌دهیم. سپس توضیح مفصلی درباره دستگاه GCMS و روش آنالیز گرافهای GC وبیومارکرها داده و در نهایت نحوه مطالعه ایزوتوپها را بررسی می‌کنیم. 

 

 

دستگاه راک اول:

دستگاه پیرولیز راک-اول (Rock Eval Pyrolysis  ) یا دستگاه ارزیاب سنگ مادر، امروزه بطور گسترده در صنعت نفت (ژئوشیمی آلی ) مورد استفاده قرار می‌گیرد. این دستگاه اطلاعات بسیار مفیدی درمورد نوع ماده آلی ، پتانسیل باقیمانده نمونه ،کل کربن آلی ( TOC ) وتحول حرارتی ماده آلی را در اختیار ما می‌گذارد. نمونه های سنگ می‌تواند بصورت کنده های حفاری ( Cuttings )، مغزه (core) ویا سطح الارضی باشد.

روش آنالیز خرده سنگ با این دستگاه به شرح زیر است:

مقدارکمی نمونه سنگ ( بصورت پودر)حدود 100 میلی گرم در شرایط آتمسفر هلیوم در     oC 300 به مدت 3 دقیقه حرارت داده می‌شود .سپس درجه حرارت به ازاء oC  25 در هردقیقه تا   oC600 افزایش میابد . در حین پیرولیز تغییرات زیر رخ می‌دهد:الف) هیدروكربورهای آزاد مانند نفت و گاز كه همراه ماده آلی است در دمای حدود OC300 تبخیر می‌شود. این پدیده یعنی حرارت – تبخیر در عرض 3 دقیقه منتج به تشكیل پیك S1 می‌شود كه آنرا با میلی گرم هیدرو كربور بر گرم سنگ (mg. hc/g. rock) نمایش می‌دهند. ب) از درجه حرارت 300 تا oc600 هیدروكربورها و تركیبات حاوی اكسیژن، در اثر شكسته شدن كروژن و تركیبات سنگین مانند رزین ها و آسفالتین ها (cracking) پیك S2 را به وجودمی آورد كه دلالت بر پتانسیل كنونی نمونه سنگ دارد. S2 را نیزنظیر S1 با میلی گرم هیدرو كربور بر گرم سنگ (mg. hc/ g. rock) نشان می‌دهند. 

 

 ج) درجه حرارتی را كه پیك s2 در آن، حداكثر است Tmax می‌نامند كه با افزایش عمق و درج بلوغ ماده آلی، Tmax نیز افزایش می‌یابد. د) كربن آلی باقیمانده پس از ثبت پیك S2 از طریق فرایند اكسیداسیون تحت شرایط آتمسفر هوا (یا اكسیژن) در oc600 اندازه گیری می‌شود. از طرف دیگر، تركیبات اكسیژن دار تجزیه شده و با كربن مزبور تركیب و co2¬ تشكیل می‌شود.  co2  به دست آمده تشكیل پیك S3 را می‌دهد كه بوسیله میلی گرم co2 بر گرم سنگ (mg. hc/ g. rock) نمایش داده می‌شود. مقدار کل کربن آلی (TOC)یاTotal Organic Carbon که به صورت درصد نمایش داده می‌شود، به صورت خودكار به وسیله دستگاه ارزیاب سنگ و به صورت پیكهای S3 , S2, S1 محاسبه می‌شود .و) مقدار هیدروكربور آزاد موجود در نمونه كه می‌تواند معادل بیتومن باشد با S1 نشان داده می‌شود كه می‌توان آن را به وسیله كلروفرم از نمونه سنگ استخراج كرد.شکلهای زیر مرحل فوق را نشان می‌دهد]19و22[.

 

 

 

 

کلمات کلیدی:

مخازن گازی

آنالیز گرافهای GC

نحوه مطالعه ایزوتوپها

روشهای ژئوشیمیایی

تشریح دستگاه GCMS

 

 

 

 

 

فهرست مطالب

مقدمه

 دستگاه راک اول

 ویژگی های پارامترهای راك – اول

 کل کربن آلی(TOC)

 اندیس اكسیژن (OI)

 اندیس تولید (PI)

اندیس هیدروکربن زایی((GI

اندیس مهاجرت(MI)

اندیس نوع هیدروکربن (Hydrocarbon Ttype Index)

 اندیس هیدروژن (HI)

نمودار نسبتهای HI/Tmax HI/OI وS/TOC  و S/TOC

تفسیر داده های راک اول

 گاز کروماتو گرافی / طیف سنج جرمی

گاز کروماتوگرافی درGCMS  

آنالیز گرافهای گاز کروماتوگرافی

طیف سنج جرمی در GCMS

بایوماركرها ( نشانه های زیستی)

 مقدمه

 بیوماركرها یا نشانه های زیستی

 انواع بیوماركرها

پارامتر های بیومارکری برای تطابق، منشا و محیط رسوبی

ترپانها (Terpanes)

اندیس هموهوپان

نسبت پریستان به فیتان

نسبت (Isopenoid/nParaffin)

ایزوپرونوئید های غیر حلقوی>C

باتریوکوکان

اندیس اولیانان(Oleanane)

بیس نورهوپانها و تریس نور هوپانها

اندیس گاماسران

 نسبت(C/CTs)

 β کاروتن  و کاروتنویید

 Bicyclic Sequiterpanes

کادینانها

 دی ترپانهای دو و سه حلقه ای

 فیچتلیت(Fichtelite)

 دی ترپانهای چهار حلقه ای(Tetracyclic Diterpane)

ترپان سه حلقه ای

ترپانهای چهار حلقه ای

هگزا هیدرو بنزو هوپانها

لوپانها(Lupanes)

متیل هوپان(Methyl Hopanes)

 استیرانها(Steranes)

نسبت Rgular Steranes/α(H)Hopanes

 Cاستیران

 استیرانهای (CCC)

 اندیس Cاستیران

 دیااستیرانهای(CCC)

نسبت  Diasteranes/Regular Steranes

   آلکیل استیران

   متیل استیران

 استیروئید های آروماتیکی و هوپانوئید ها

 CCC منو آروماتیک استیروئیدها

(Dia/Dia+Regular)CRing Monoaromatic Steroids  

 C¬CCتری آروماتیک استیروئید

 بنزوهوپانها (Benzohopanes)

پریلن( (Perylene

  m/z (Fingerprint)  و(Fingerprint) m/z  

 Degraded Aromatic Deterpane

خصوصیات ژئوشیمی نفتها برای تطابق با سنگ منشا

بلوغ(Maturation)

 بیومارکرها بعنوان پارامتری برای بلوغ

ترپانها

ایزومریزاسیون هموهوپان S/(S+R)

نسبت   ΒαMoretane/αβHopanes and ββHopane

 نسبت  Tricyclic/α(H)Hopane

 نسبت  Ts/(Ts+Tm)

 نسبت  CTs/(Cα(H)Hopane+CTs)

 نسبت  Ts/Cα(H)Hopane

 اندیس Oleanane یا α/(α+β)Oleanane

 نسبت  (BNH+TNH)/Hopanes

 استیرانها (Steranes)

 نسبت S/(S+R)

نسبت Ββ/(ββ+αα)

 اندیس بلوغ بیومارکرها  (BMAI)

 نسبت  Diasterane/Regular Sterane

 نسبت  S/(S+R) β(H),α(H)dia steranes

استیروئید های آروماتیکی  Aromatic steroids

 نسبت TA/(MA+TA)  

 نسبتMA(I)/MA(I+II)  

 نسبتTA(I)/TA(I+II)

 نسبتCTriaromatic S/(S+R)

 منوآروماتیک هوپانوئید (Monoaromatic Hopanoids )

 پارامتر MAH

 تخریب میکروبی (Biodegradation)

 پارامتر های بیومارکری تخریب میکروبی

 ایزوپرنوئیدها(Isopernoids)

 استیران و دیااستیران(Steranes and Diasteranes)

 هوپانها(Hopanes)

    نورهوپانها (Norhopanes)

CC norα(H)Hopane

 ترپانهای سه حلقه ای

 دیگر ترپانها

 اثرات تخریب میکروبی در تعیین بلوغ و تطابق

تعیین سن بوسیله بایومارکرها

 ایزوتوپهای پایدار

 مقدمه

 ایزوتوپهای پایدار

 اکسیژن

 کربن

 ارتباط بین سن زمین شناسی و 

نسبت ایزوتوپ کربن نفت و کروژن

کاربرد ایزوتوپ کربن در تعیین

نوع محیط رسوبی، نوع کروژن، نوع نفت و مسیر مهاجرت

 نمودار سوفر(Sofer)

 گوگرد

– کاربرد ایزوتوپهای پایدار در مخازن گاز و کاندنسیت

 

منابع

 

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق انگیزش مبانی نظری انگیزش مبانی نظری انگیزه ادبیات نظری انگیزش چارچوب نظری انگیزش فصل دوم پایان نامه انگیزش دانلود مبانی نظری انگیزش پیشینه انگیزش پیشینه تحقیق انگیزش پیشینه داخلی انگیزش پیشینه خارجی انگیزش پیشینه پژوهش…

 • دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرحهای حمل و نقل جاده ای

  دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرحهای حمل و نقل جاده ای ارزیابی زیست محیطی دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی ارزیابی زیست محیطی طرحهای حمل و نقل جاده ای دستورالعمل ارزیابی زیست محیطی طرحهای حمل و نقل جاده ای پایان نامه ارزیابی زیست…

 • نگرشی به روش تحلیلی SWOT

  نگرشی به روش تحلیلی SWOT تحلیل SWOT ماتریس سوآت برنامه‌ریزی استراتژیک نگرشی به روش تحلیلی SWOT مراحل انجام آنالیز SWOT ترکیب تحلیل SWOT با کارت امیتازات متوازن کاربرد تحلیلSWOT در سطح کشور نمایش ماتریس‌های مورد استفاده در روش تحلیل SWOT…

 • فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری سرمایه اجتماعی

  فصل دوم پایان نامه و پیشینه نظری سرمایه اجتماعی کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه سرمایه اجتماعی مبانی نظری سرمایه اجتماعی پیشینه تحقیق سرمایه اجتماعی پیشینه داخلی سرمایه اجتماعی پیشینه خارجی سرمایه اجتماعی پیشینه پژوهش سرمایه اجتماعی پیشینه نظری…

 • پاورپوینت راهبردهای گردشگری برای گسترش فرصت‏های اقتصادی

  پاورپوینت راهبردهای گردشگری برای گسترش فرصت‏های اقتصادی کلمات کلیدی : پاورپوینت راهبردهای گردشگری برای گسترش فرصت‏های اقتصادی دیدگاه‏های تنظیم برنامه توسعه گردشگری عوامل اساسی استرتژی گردشگری استراتژی جذب سرمایه‏گذار برای گردشگری کشور گردشگری، عنصر کلیدی جذب سرمایه کمیته تخصصی مشاوران…

 • پاورپوینت طرح و ساخت منبع تغذيه

  پاورپوینت طرح و ساخت منبع تغذيه پاورپوینت طرح و ساخت منبع تغذيه اجزای منبع تغذیه مراحل تبدیل ولتاژ AC به DC عبور از ترانسفورمر یکسو سازی یکسوساز نیم موج : 1 دیود یکسو ساز نیم موج غیر ایده آل یکسو…

 • بررسی عوامل کودک آزاری و پیامدها و آثار آن

  بررسی عوامل کودک آزاری و پیامدها و آثار آن عوامل کودک آزاری عوامل کودک آزاری در ایران عوامل خانوادگی کودک آزاری عوامل اجتماعی کودک آزاری عوامل موثر بر کودک آزاری پیامدهای کودک آزاری کودک آزاری و پیامدهای آن پایان نامه…

 • مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد هویت 63 صفحه

  مبانی نظری و پیشینه تحقیق تعهد هویت 63 صفحه کلمات کلیدی : فصل دوم پایان نامه تعهد هویت مبانی نظری تعهد هویت پیشینه تحقیق تعهد هویت پیشینه داخلی تعهد هویت پیشینه خارجی تعهد هویت پیشینه پژوهش تعهد هویت پیشینه نظری…

 • پاورپوینت توسعه پایدار در روستاها با مصرف بهینه سوخت و انرژی

  پاورپوینت توسعه پایدار در روستاها با مصرف بهینه سوخت و انرژی پاورپوینت توسعه پایدار در روستاها با مصرف بهینه سوخت و انرژی پاورپوینت توسعه پایدار در روستاها توسعه پایدار در روستاها تحقیق توسعه پایدار در روستاها با مصرف بهینه سوخت…

 • بزهکاری اطفال و مسئولیت کیفری انها در حقوق ایران و ترکیه و تحلیل قواعد حاکم بر آنها

  بزهکاری اطفال و مسئولیت کیفری انها در حقوق ایران و ترکیه و تحلیل قواعد حاکم بر آنها بزهکاری اطفال در حقوق ایران بزهکاری اطفال در قانون جدید عوامل بزهکاری اطفال کار تحقیقی بزهکاری اطفال پایان نامه بزهکاری اطفال بزهکاری اطفال…

 • فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در دانشگاه

  فصل دوم پایان نامه پیاده سازی و استقرار مدیریت دانش در دانشگاه کلمات کلیدی : دانلود مبانی نظری مدیریت دانش مبانی نظری استقرار مدیریت دانش دانلود مبانی نظری مدیریت دانش پیشینه مدیریت دانش در ایران پیشینه تحقیق مدیریت دانش پیشینه…

 • سیستم های ذخیره سازی اطلاعات

  سیستم های ذخیره سازی اطلاعات دانلود مقاله سیستم های ذخیره سازی اطلاعات حافظه ذخیره سازی اطلاعات سیستم های ذخیره سازی اطلاعات انواع تعریف ساختار فایل در فایل ترتیبی نحوه پردازش چگونه است؟ بافر و بافرینگ سیستم همکاری در فروش فایل…

 • ریز شمع

  ریز شمع ریز شمع میکرو شمع میکرو پایل گروت بهسازی خاک اصلاح خاک بهسازی خاک خرید مقالات عمران دانلود مقالات عمران رفتن به سایت اصلی دانلود مقاله مهندسی عمران با عنوان ریز شمع     چکیده: یكی از روشهای بهسازی زمین…

 • حضرت فاطمه زهرا (ع)

  حضرت فاطمه زهرا (ع) زنان بانوی نمونه اسلام علم و دانش حضرت فاطمه ایمان و عبادت حضرت فاطمه (ع) دانلود مقاله حضرت فاطمه زهرا (ع) سیستم همکاری در فروش فایل فایلینا همکاری در فروش فایل همکاری در فروش فروش فایل…

 • ارائه مدل ارزیابی عملکرد با روش تحلیل پوششی داده های فازی

  ارائه مدل ارزیابی عملکرد با روش تحلیل پوششی داده های فازی مدل ارزیابی عملکرد سازمان مدل های نوین ارزیابی عملکرد سازمانی انواع مدل های ارزیابی عملکرد کارکنان پایان نامه ارزیابی عملکرد ارزیابی عملکرد سازمان پایان نامه ارزیابی عملکرد سازمان ارزیابی…

 • پرسشنامه نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از بروز فساد اداری در سازمان های دولتی

  پرسشنامه نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از بروز فساد اداری در سازمان های دولتی پرسشنامه پیشگیری از فساد اداری پرسشنامه پیشگیری فساد اداری پرسشنامه نقش فرهنگ سازمانی در پیشگیری از فساد اداری پرسشنامه پیشگیری از فساد اداری در سازمان‌های دولتی…

 • مبانی نظری ارزیابی سطح چابکی سازمان با روش BSC

  مبانی نظری ارزیابی سطح چابکی سازمان با روش BSC کلمات کلیدی : ارزیابی سطح چابکی سازمان چابکی سازمانی در سازمانهای دولتی مدل های دستیابی به چابکی سازمانی مدل اجرای چابکی از نظر شریفی و ژانگ چابکی سازمان با کارت امتیازی…

 • پاورپوینت بررسی ثمن شناور در بیع بین المللی در کنوانسیون وین

  پاورپوینت بررسی ثمن شناور در بیع بین المللی در کنوانسیون وین کلمات کلیدی : پاورپوینت بررسی ثمن شناور در بیع بین المللی در کنوانسیون وین ثمن شناور حالات مختلف وجود ثمن شناور علل پذیرش ثمن شناور سیستم های حقوقی فاقد…

 • روش جدید مدل سازی مجازی ساختارهای مایكروویو در FDTD

  روش جدید مدل سازی مجازی ساختارهای مایكروویو در FDTD ساختار مایكروویو مدل سازی مجازی پاسخ پهن باند FFT FDTD رفتن به سایت اصلی

 • کتاب نظریه حلقه و مدول

  کتاب نظریه حلقه و مدول کتاب نظریه حلقه و مدول رفتن به سایت اصلی کتاب نظریه حلقه و مدول قسمت اول : ازصفحه1-50 قسمت دوم : ازصفحه51-100 قسمت سوم : ازصفحه101-150 قسمت چهارم : ازصفحه151-200 قسمت پنجم : ازصفحه201-239

 • کاربرد پردازش تصویر و بینایی ماشین در صنایع غذایی

  کاربرد پردازش تصویر و بینایی ماشین در صنایع غذایی بینایی ماشین پردازش تصویر کنترل کیفیت صنایع غذایی رنگ سنجی آنالیز تصویر درجه بندی جداسازی دانلود مقاله کاربرد پردازش تصویر و بینایی ماشین در صنایع غذایی خرید مقالات رشته صنایع غذایی…

 • بررسی روشهای حل و فصل اختلافات دریایی

  بررسی روشهای حل و فصل اختلافات دریایی اختلافات دریایی حل و فصل اختلافات دریایی روشهای حل و فصل اختلافات دریایی حل و فصل اختلافات دریایی از طریق كنوانسیون 1982 نقش IMO در حل اختلافات بین المللی دریایی بررسی رای دادگاه…

 • نمک زدایی از نفت خام

  نمک زدایی از نفت خام نمک زدایی از نفت خام روشهای جداسازی نفت خام جداسازی آب نمک از نفت خام جداسازی آب نمک از نفت خام با نانو ساختارها دانلود مقالات نفت بررسی روشهای نمک زدایی از نفت خام رفتن…

 • پاورپوینت تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی

  پاورپوینت تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی کلمات کلیدی : پاورپوینت تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی تولید ناخالص داخلی و تولید ناخالص ملی تولید ناخالص داخلی محاسبه تولید ناخالص داخلی انواع تولید ناخالص داخلی تولید ناخالص ملی…

 • بررسی عوامل ابهام و غرر در معامله و نحوه رفع آن از مورد معامله

  بررسی عوامل ابهام و غرر در معامله و نحوه رفع آن از مورد معامله غرر در مبيع غرر در ثمن غرر در معامله ارکان غرر در معامله غرر در شرط معامله پایان نامه غرر در معامله چگونگی رفع غرر از…